Matka Angelica

Matka Angelika od Zwiastowania NMP (Rita  Antoinette Rizzo) urodziła się 20 kwietnia 1923, roku w Canton, Ohio. W 1944 r. wstąpiła do klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Cleveland  (wówczas zakon nosił nazwę Franciszkanek Najświętszego Sakramentu). W 1946 r. z grupą sióstr pojechała do Canton, gdzie siostry założyły nowy dom. W 1962 r. Matka Angelika wyruszyła na południe wypełniając obietnicę jaką dała Bogu w czasie wielkich cierpień związanych z wieloma urazami po wypadku: „Jeśli pozwolisz mi chodzić, wybuduję Ci klasztor na południu” – powiedziała do Pana i rzeczywiście stała ona fundatorką klasztoru Matki Bożej Anielskiej w Irondale (na przedmieściach Birmingham) w Alabamie. Klasztor ten  24 lata później stał się pierwszą siedzibą telewizji EWTN. Po kilku latach klasztor był już za mały, aby pomieścić tyle powołań, które Pan posyłał, dlatego w 1999 r. wybudowano Sanktuarium Najświętszego Sakramentu  w Hanceville w Alabamie i wspólnota sióstr wraz z Matką Angeliką przeniosła się do nowego domu zakonnego.

Klaryska założycielką katolickiej telewizji

Papież Pius XII w breve „Clarius explendescit” z 14 lutego 1958 r. ogłosił św. Klarę „niebiańską przed Bogiem patronką telewizji”. Osiem wieków później duchowa córka św. Klary – Matka Angelica Rizzo z USA 15 sierpnia 1981 r. założyła największą na świecie katolicką telewizję i sieć medialną Eternal Word Television Network (EWTN).

M. Angelika – założycielką nowych wspólnot

2 maja 1987 r. M. Angelika założyła zgromadzenie męskie Franciszkanów Misjonarzy Słowa Przedwiecznego, będąc świadomą, że należy ochronić kontemplacyjny wymiar życia klarysek od WA i że zaangażowanie sióstr klauzurowych w pracę apostolską nie jest ich charyzmatem. Franciszkanie zostali zatem powołani, aby przekazywać prawdę i piękno wiary katolickiej słowem i przykładem, oraz szerzyć cześć Jezusa Eucharystycznego przez nowoczesne środki społecznego przekazu.

25 lipca 1998 r., M. Angelika powołała do istnienia drugą męską wspólnotę nazwaną Rycerzami Najświętszej Eucharystii. Jest to wspólnota mężczyzn, którzy – jak przystało na rycerzy – pragną służyć swemu Eucharystycznemu Królowi, bronić Go i strzec. Rycerze pełnią swą służbę, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu i szerzenie nabożeństwa ku Jego czci. Najważniejszym „dziełem” Rycerzy jest jednak codzienna adoracja Jezusa ukrytego w Hostii. Choć nie składają publicznych ślubów zakonnych, to jednak w swoim stanie żyją radami ewangelicznymi ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Początkowo rolą tego stowarzyszenia była służba tylko przy Sanktuarium Najśw. Sakramentu  w Hanceville. Obecnie Rycerze poszerzają swoją działalność na inne kościoły i parafie, w których troszczą się o cześć wobec Najśw. Sakramentu i szerzą autentyczne nabożeństwo do Chrystusa, rzeczywiście i istotowo obecnego w Eucharystii.  Powołani do służby liturgicznej podczas sprawowania Mszy św., na nabożeństwach i procesjach, rycerze dają publiczne świadectwo głębokiej czci i oddania Jezusowi w Najśw. Sakramencie poprzez godną posługę przy ołtarzu, ucząc i dając przykład właściwych postaw i gestów.

Głoszenie Słowa

M. Angelica założyła telewizję, aby Słowo Boże mogło dotrzeć do jak największej liczby osób. Chciała uświadomić wszystkim, że Bóg ich kocha i powołuje każdego człowieka do więzi ze Sobą. Oprócz dostępnych nagrań archiwalnych na polskim i światowym rynku wydawniczym ukazały się książki, w których Matka opowiada prostym językiem o drodze świętości dla każdego.

W Kościele i dla Kościoła

Dla Matki Angeliki ważna była misja wspierania Ojca Świętego i troska o Kościół, o wierny przekaz nauki katolickiej i piękno liturgii. W 2009 r. Matka Angelika i jej wieloletni pomocnik Bil Steltenmeyer zostali uhonorowani przez papieża Benedykta XVI medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Odznaczenie wyraża uznanie dla ogromnej wiary, ciężkiej pracy i niesamowitych ofiar, które w ciągu lat oboje ponieśli, zakładając i budując stację – jak można przeczytać w laudacji. (Medal Pro Ecclesia et Pontifice jest najwyższym wyróżnieniem, jakie Papież może nadać zakonnikom i jest przyznawany za służbę Kościołowi).

„Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy” (Rz 6,8)

Myśląc o Matce Angelice, na pierwszy plan wysuwają się jej osiągnięcia i sukcesy. Jednak całe życie Matki było przepełnione cierpieniem. Znała ona wartość cierpienia zjednoczonego i ofiarowanego Bogu, dlatego chciała w ostatnim okresie swojego życia, pomimo ogromnego cierpienia pozostać ma krzyżu jaki jej przygotował Pan. Matka Angelika od Wielkiego Piątku 2016 r. przeżywała swoją agonię w zjednoczeniu z Chrystusem. Odeszła do Pana 27 marca 2016 r. w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Ostatnie dni jej ziemskiego życia, przepełnione cierpieniem zjednoczonym z Chrystusem Ukrzyżowanym, porównywano z ostatnimi chwilami życia i ze śmiercią św. Jana Pawła II. Niewątpliwie jej wierność Jezusowi do końca jest tym, co uwieńczyło jej piękne życie oddane Bogu i Kościołowi.

Skip to content